RGF:s och rörgrosshandelns historia

GAS, VATTEN, AVLOPP, VÄRME & SANITET

VVS-branschen börjar i och med stadsgasen kom till Stockholm för att lysa upp i de mörka gränderna och år 1853 så byggdes Klara Gasverk. Under senare hälften av 1800-talet började man även att lägga ner rörledningar för vatten och avlopp i städerna. Första vattenverket i Stockholm var igång år 1861. Utbyggnaden av rörledningsnäten resulterade i import av rör och rördelar från kontinentala rörverk då tillverkning och lagerverksamhet saknades inom landet. Förutsättningarna för en rörgrossisthandel växte successivt fram och i slutet av 1890-talet så fanns det 8 rörgrossister som sålde i kommission och köpte i fast räkning. Dessa hade sitt ursprung i tidigare företagsetableringar inom andra verksamhetsområden, främst maskin, maskinförnödenheter och pumpar.

Namnet rörgrossister kommer alltså från det sortiment man då sålde; rör, rördelar och andra med rörledningar förknippade produkter som t.ex. armaturer.

NÄSTAN ALLT IMPORTERADES FRÅN BÖRJAN

Innan tillverkningen kom igång i landet importerade rörgrossisthandeln det installationsmateriel som behövdes för vatten-, avlopps- och gasledningar. För t.ex. sanitetsporslin var ca 80 % importerat så sent som år 1938/39. Under kriget kom vår porslinstillverkning igång för att åren 1949 – 1952 ta hela 80 – 90 % av den totala marknaden. Fram till år 1943 var alla badkar importerade för att relativt snabbt därefter bli i all väsentlighet hemmaproducerade.

År 1954 hade vi badkarstillverkning av Ankarsrums Bruk och M Lundgrens Gjuteri, som båda gjorde gjutna badkar. Stålbadkar gjordes av Gustavsbergs Fabriker och Svenska Stålpress i Olofström. Sanitetsporslin tillverkades av Gustavbergs Fabriker och Ifö-verken i Bromölla. Behovet av gjutna värmepannor täktes redan före andra världskriget genom inhemsk tillverkning. Andra produktgruppers utveckling av import- /tillverkningsandelar från förkrigstiden till början av 1950-talet framgår av Per Holms utredning SOU 1955:49.

DE FÖRSTA RÖRGROSSISTERNA

Exempel på de första företagen som skulle ägna sig åt rörgrosshandel finner vi i Handelsbolaget H Alpen i Göteborg med etableringsåret 1861. John Bernström & Co började år 1877, Heinrich Ahrens år 1885 och R Ahlsell & Co år 1903, alla tre i Stockholm.
Från Gösta Wallgrens omfattande och intressanta redogörelse inför Ahlsell & Ågrens 100 års jubileum år 1977 får vi veta att John Bernström & Co är ursprunget till jubilaren, nuvarande Ahlsell AB, och att företaget först var en maskinfirma med bl.a. maskiner, pumpar, maskinförnödenheter och oljor och lantbruksmaskiner på säljprogrammet. Man uppträdde som agent eller köpte i fast räkning. Senare kom kok-, hushålls- och mejerikärl samt verktygsstål in i sortimentet. Vid sekelskiftet berättar produktkatalogerna om att sortimentet omfattar armatur, verktyg, gjutna och smidda rör och tuber, varmluftapparater, pumpar mm. Nu var man alltså rörgrossist och detta skulle komma att markeras ännu mer framöver.

År 1909 sammanslogs Heinrich Ahrens och R Ahlsell & Co till AB Ahlsell & Ahrens. Gamla lokaler ersattes av nya, förhyrda, på adressen Mäster Samuelsgatan 32 i Stockholm med både kontor och lager. Man hade också lager på Fleminggatan och vid Norrtull. 1 mars 1922 beslöts att slå samman Ahlsell & Ahrens och Bernström & C. Den nya firman blev AB Ahlsell & Bernström.

John Bernström grundade sin maskinfirma år1877. Han var en skicklig tekniker och dessutom intresserad av kommersiella och finansiella frågor. Bernström bildade år 1884 ett konsortium för inköp av Olofströms Bruk, som vid sekelskiftet övergick i AB Separators ägo och dit Bernström flyttade och blev VD. År1915 blev Bernström pensionerad och då hade Separator utvecklats från en relativt blygsam industri till ett företag med världsomspännande affärer. John Bernström tillhör alltså handelns och industrins förgrundsgestalter. Gösta Wallgren berättar också att Bernström var fackligt engagerad och tillhörde Verkstadsföreningens överstyrelse mellan år 1902 och 1915, varav de sju första som ordförande. Åren 1902 – 1905 var Bernström också ledamot av Första kammaren.

Heinrich Ahrens var född i Tyskland och som resande för en firma i Hamburg kom han bla till de skandinaviska länderna. Han grundade företaget Heinrich Ahrens i Stockholm år 1885. Det var en agentur- och kommissionsverksamhet enl. Wallgrens historieskrivning. Man företrädde bl.a. den välkända engelska sanitetstillverkaren Twyford Ltd; vidare började man sälja gjutna rör. Sista årtiondet av seklet tillkom gjutna, emaljerade sanitetsutensilier, som Ahrens omkring år 1890 fått Huskvarna Vapenfabrik och Ankarsrums Bruk att tillverka och sälja via sitt företag.

R Ahlsell & Co grundades år 1903 i Stockholm av bröderna Rudolf och Herman Ahlsell. Pappan Adolf Ahlsell, född i Tyskland, var överingenjör vid Stockholms Gasverk och var en föregångsman när det gällde gas- och elektricitetsverkens tillkomst och utveckling. Vid den här tiden saknades tillverkning och lagerhållning av erforderliga produkter och Adolf Ahlsell importerade för gasverkets drift bl.a. rör, rördelar och armaturer, främst från Tyskland. Rudolf Ahlsell, också född i Tyskland, gick på Tekniska Högskolan i Stockholm och var därefter anställd på Värtagasverket. År 1909 slogs Ahlsell & Co och Ahrens ihop till Ahlsell & Ahrens och Rudolf Ahlsell blev VD. När sedan Bernström & Co och Ahlsell & Ahrens slogs samman år 1922 och bildade firman AB Ahlsell & Bernström blev Rudolf Ahlsell styrelsens ordförande.

RÖRGROSSISTFÖRENINGENS MEDLEMMAR

I en statlig utredning från 1950-talet noteras bl.a. att det för drygt hundra år sedan så fanns det 8 etablerade rörgrossister. De åtta företagen etablerades mellan åren 1861 till 1890. Etableringen av nya företag tog fart på 20-talet då det tillkom 10 nya etableringar. De 31 företagen som studien omfattar omsatte år 1950 VVS-materiel för 275,5 MSEK och hade 1893 personer anställda.

Källa: Per Holms utredning ”Värme- och Sanitetsbranschen” från 1955
Socialdepartementet; SOU 1955:49

Den 23 november 1945 tecknade följande grossistaktiebolag aktier i Förlags AB R.S.K:(Idag RGF Servive AB):
Ahlsell & Bernström, 15 aktier
Arecos, 7 aktier
Askana, 7 aktier
Rylander & Asplund, 11 aktier
Rör & Värme, 15 aktier
Bröderna Edstrands, 15 aktier
W Eriksson Handels, 15 aktier
Nordiska Rör, 15 aktier
SV Rörförsäljning, 15 aktier
Söderberg & Haak, 15 aktier
John Fredrik Andersson & Co, 15 aktier
Calvert & Co, 15 aktier
Fosselius & Alpen, 15 aktier
Sjöberg & Bengtsson, 15 aktier
Park & Co, 15 aktier
Carl O Strömman, 15 aktier
Strömman & Co, 15 aktier
Bröderna Edstrand, 15 aktier
H Järnhardt & Co, 15 aktier
Rör & Sanitets i Malmö, 15 aktier
Wilh Sonesson & Co, 15 aktier
Hugo A Svensson, 15 aktier
A Henning Jensen, 15 aktier
Holm & Karlström, 15 aktier
A Bergman & Co, 15 aktier
Tekniska Materialaffären, 15 aktier
Kalmar Maskinaffär, 15 aktier
Hill & Co, 15 aktier
Herman Geijer & Co, 15 aktier
A Hollingworth & Co i Örenbro, 15 aktier
Värmetekniska Ingenjörsbyrån, 15 aktier

5 av det totala antalet på 220 röster innehades av enskilda personer på berörd advokatbyrå. Varje aktie hade en röst.

I början av 50-talet fanns 33 medlemmar i Svenska Rörgrossistföreningen. Utanför medlemskretsen fanns 7 branschblandade grossister som sålde VVS. Dessa hade t.ex. maskinförnödenheter eller järn- och balk som huvud- och/eller ursprunglig inriktning. De totalt 40 grossisterna med VVS på säljprogrammet år 1950, sålde för drygt 300 MSEK av rör-, värme- och sanitetsartiklar. Grosshandeln svarade för ca 90 % av VVS-installatörernas totala varuinköp.

Svenska Rörgrossistföreningen VVS har idag 9 medlemmar. År 2012 sålde de tillsammans VVS materiel för över 1 800 MSEK.